Plant protection

Nguyễn Hữu Hiền
Nguyễn Văn Hoàn
Thái Thị Ngọc Lam
Nguyễn Thị Thúy
Hồ Thị Nhung
Ngô Thị Mai Vi
Phan Thị Trà Giang
Nguyễn Hữu Hà
Hoàng Thị Hằng
Lê Minh Hải